Welcome Guest, please login or register.
หน้า: [1]
  พิมพ์  
ผู้เขียน หัวข้อ: ผลงานของ อบจ เชียงรายในรอบเดือนก.ย 52  (อ่าน 801 ครั้ง)
ภูธรนิวส์
Administrator
Hero Member
*****
กระทู้: 2058


อีเมล์
« เมื่อ: กันยายน 18, 2009, 06:02:47 PM »


    อบจ.เชียงราย เสริมสร้างขีดความสามารถของท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงราย
ในการจัดทำแผนชุมชน ประจำปี 2552
    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ดำเนินโครงการเสริมสร้างขีดความสามารถท้องถิ่นอำเภอ/จังหวัด ในการแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้มีความรู้ความสามารถขับเคลื่อนกระบวนการแผนชุมชน ให้เป็นกลไกในการประสานสนับสนุนการพัฒนาของ อปท. กับภาคส่วนต่าง ๆ และทำงานเป็นเครือข่ายกับภาคี การพัฒนาจึงก่อให้เกิดกระบวนการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยกระบวนการแผนชุมชน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ในฐานะเป็นองค์กรระดับจังหวัด ได้เล็งเห็นถึงกระบวนการจัดทำแผนชุมชนในอันที่จะสร้างให้ชุมชนเข้มแข็ง และเป็นรากฐานของการพัฒนาจังหวัดเชียงรายโดยรวม นางรัตนา จงสุทธนามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้ให้ความสำคัญในการจัดทำแผนชุมชน จึงมีแนวทางในการอบรมความรู้เกี่ยวกับแผนชุมชน ในโครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงราย ในการจัดทำแผนชุมชน ประจำปี 2552 ในวันที่ 23 กันยายน 2552 ณ ห้องประชุมศูนย์บูรณาการการเรียนรู้และนันทนาการ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เพื่อให้บุคลากรท้องถิ่น คณะกรรมการหมู่บ้าน คณะกรรมการชุมชน และผู้นำชุมชน มีความสามารถในการเชื่อมโยงและถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับแผนชุมชนซึ่งจะพัฒนาไปสู่การเป็นวิทยากรกระบวนการแผนชุมชน สนับสนุนกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น และทำงานเป็นเครือข่ายภาคีการพัฒนาอื่นๆ อีกด้วย
 
   นายก อบจ.เชียงราย บรรยายพิเศษ
  วันที่ 16 กันยายน 2552 นางรัตนา จงสุทธนามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง การบริหารการศึกษาของ อบจ.เชียงราย ในโครงการพัฒนาคุณภาพผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 3 เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาเข้าใจนโยบายและให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาสถานศึกษาจากทุกภาคส่วน ณ โรงแรมริมกกรีสอร์ท อ.เมือง จ.เชียงราย

    นายก อบจ.เชียงราย ร่วมสัมมนาการเสริมสร้างศักยภาพศาสนบุคคล
   องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย โดยนางรัตนา จงสุทธนามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้มีความตั้งใจและมุ่งมั่นให้ความสำคัญในการทำนุบำรุงพุทธศาสนา และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่น เป็นต้นว่าประเพณีวันเข้าพรรษา หล่อเทียนพรรษา ถวายเทียนพรรษา ตักบาตรเทโว ลอยกระทง ประเพณีสงกรานต์ และการสนับสนุนการศึกษาของพระภิกษุสามเณรที่เรียนอยู่ในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ รวมถึงการส่งเสริมกิจกรรม สาธารณที่มีคุณภาพ และได้มีนโยบายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกพื้นที่จังหวัดเชียงราย อย่างต่อเนื่องตลอดมา และเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2552 ได้ให้การสนับสนุนและร่วมสัมมนาแนวทางการพัฒนาวัดเนื่องในงานสมโภชเมืองเชียงราย ครบ 750 ปี ตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพ ศาสนบุคคล จังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุมศูนย์บูรณาการการเรียนรู้และนันทนาการ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

 “อบจ.เชียงราย ฟุตซอล คัพ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2552
    ปัจจุบันการกีฬานับได้ว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญ มีคุณค่าอย่างยิ่งต่อชีวิต และความเป็นอยู่ของประชาชน ดังพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงกล่าวถึงความสำคัญของการกีฬาว่า “การกีฬาเป็นของจำเป็นแก่ทุกคน เพราะกีฬาย่อมช่วยเสริมสร้างสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจได้อย่างดียิ่ง” การออกกำลังกายมีส่วนสำคัญที่ช่วยให้สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงส่งผลต่อคุณภาพชีวิต และเป็นการป้องกันโรคภัยไข้เจ็บต่างได้เป็นอย่างดี เช่น ป้องกันโรคหัวใจ โรคกระดุกพรุน โรคอ้วน การออกกำลังกายทำให้ร่างกายสดชื่น สามารถลดความเครียดได้ มีพลังที่จะทำงานและต่อสู้กับชีวิต ด้วยประโยชน์ของการออกกำลังกายที่มีอย่างมากมาย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย โดยนางรัตนา จงสุทธนามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้เล็งเห็นความสำคัญ จึงได้มีนโยบายที่จะส่งเสริมและพัฒนาการเล่นกีฬาของเด็กและเยาวชน ประชาชนจังหวัดเชียงราย ให้มีความสามารถในด้านกีฬา เพื่อที่จะได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ จิตใจแจ่มใส และก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ จึงได้จัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไประดับจังหวัดเชียงรายขึ้น ในโครงการ “อบจ.เชียงราย ฟุตซอล คัพ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2552ในวันที่ ระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม - 13 กันยายน 2552 ณ โรงยิมเนเซี่ยม ศูนย์บูรณาการการเรียนรู้และนันทนาการ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน ประชาชนจังหวัดเชียงราย หันมาสนใจการเล่นกีฬาฟุตซอล และเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายอย่างหลากหลายชนิดกีฬา

    อบจ.เชียงราย ห่วงใยสุขภาพนักเรียน
   ปัจจุบัน กลุ่มเยาวชนที่นับเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศได้รับผลกระทบโดยตรงจากปัญหาทางสังคมที่จะทวีความรุนแรงไปเรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเยาวชนติดสารเสพติด ติดเกมส์ สูบบุหรี่ เล่นการพนัน ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ จากสถิติในระดับประเทศพบว่ามีเยาวชนติดบุหรี่แล้วกว่า 300,000 คน คิดเป็นร้อยละ 64 ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอล- กอฮอล์เพิ่มขึ้นเฉลี่ยวันละ 9,000 คน และพบว่าสถิติเยาวชนติดสารเสพติดและการติดเชื้อเอดส์รายใหม่เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน นับเป็นสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งในพื้นที่จังหวัดเชียงราย พบว่า 1 ใน 4 ของเยาวชนอายุ 13- 15 ปี สูบบุหรี่และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จากผลการสำรวจพบเยาวชนเริ่มทดลองสูบบุหรี่เมื่ออายุ 10 ปี ขณะเดียวกันยังพบว่ากว่าร้อยละ 80 ของเยาวชนอายุ 18 ปี ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นประจำและเยาวชนเริ่มทดลองดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เมื่ออายุ 10 ปี เช่นกัน นอกจากนี้ยังพบว่าสถิติการติดสารเสพติดและการติดเชื้อเอดส์รายใหม่ก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นด้วย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย โดยนางรัตนา จงสุทธนามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย มีความห่วงใยและได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวจึงได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมผู้นำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับมัธยมศึกษา ขึ้นเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่ถูกต้อง เพิ่มพูนทักษะชีวิต สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในกลุ่มเยาวชนในโรงเรียนให้รอดพ้นจากปัญหาดังกล่าว ในวันที่ 9 – 10 กันยายน 2552 ณ ศูนย์บูรณาการการเรียนรู้และนันทนาการ สนามกีฬา อบจ.เชียงราย โดยมีผู้นำนักเรียน/ครู/อาจารย์และผู้เกี่ยวข้องครอบคลุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง 4 เขตในจังหวัดเชียงราย จำนวนกว่า 250 คนร่วมอบรม การฝึกอบรมครั้งนี้ทำให้นักเรียนมีความรู้ที่ถูกต้อง มีทักษะชีวิต มีภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็งต่อปัญหา และฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆได้ อีกทั้งยังสามารถนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อเพื่อนนักเรียน ครอบครัวและชุมชน ต่อไปอีกด้วย
 
    อบจ.เชียงรายราย เตรียมความพร้อมดำเนินการโครงการบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา
    องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย โดยนางรัตนา จงสุทธนามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เดินหน้าดำเนิน “โครงการบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา” เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุครบ 84 พรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2554 ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงนำการพัฒนาในด้านต่างๆ มาสู่ประชาชนให้มีความเป็นอยู่อย่างมีความสุข ทรงให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งในด้านการประกอบอาชีพ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต รัฐบาลได้น้อมนำพระราชกรณียกิจดังกล่าว มากำหนดเป็นนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดินและแก้ไขปัญหาทางสังคม
ดังนั้น กระทรวงมหาดไทยจึงได้กำหนดเป็นนโยบายสำคัญ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมกันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสที่พระองค์ทรงเจริญพระชนมายุครบ 84 พรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2554 จัดทำ “โครงการบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา” อบจ.เชียงราย ได้สนองนโยบายกระทรวงมหาดไทย และดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลด้านสังคมในการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี และความสมานฉันท์ของคนในชาติ รวมถึงประชาชนมีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยจะดำเนินการก่อสร้างที่อยู่อาศัย ให้กับประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ หรือผู้ยากจน ให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง อย่างมั่นคงและดำรงชีวิตอย่างมีความสุขภายใต้ความร่วมมือระหว่างประชาชนในหมู่บ้าน ชุมชนด้วยกันเอง ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย โดยกระจายไปทุกอำเภอ จำนวน 22 หลัง
   เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2552 ได้ประชุมเตรียมความพร้อมผู้นำหมู่บ้านเป้าหมายและคณะทำงาน เพื่อเดินหน้าในการดำเนินโครงการดังกล่าว สำหรับหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้สมควรได้รับการช่วยเหลือโดยพิจารณาจากผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ หรือผู้ยากจนที่มีการเสนอชื่อโดยการประชุมประชาคมหมู่บ้านในเขตพื้นที่เป้าหมาย ซึ่งคุณสมบัติในการพิจารณาประกอบด้วย ต้องเป็นบุคคลที่มีจิตใจสาธารณะ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ หรือดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เป็นบุคคลที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข สิ่งเสพติด หรือได้ลด ละ เลิก อบายมุขแล้ว เป็นบุคคลที่ไม่ทอดทิ้งผู้บุพการี และบุตร และเป็นบุคคลที่ขยันขันแข็งในการประกอบอาชีพ หรือมีความอดทนต่อสู้กับความเหนื่อยยากลำบาก เป็นต้น

    อบจ.อุทัยธานี ศึกษาดูงาน อบจ.เชียงราย
    องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี โดยการนำของนายเผด็จ นุ้ยปรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบจ. ข้าราชการ พนักงานจ้าง จำนวนกว่า 90 คน เดินทางมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ที่มีผลการดำเนินงานดีเด่นด้านการบริหารจัดการที่ดี 2 ปีติดต่อกัน เมื่อเร็วๆ นี้ โดยมีนางรัตนา จงสุทธนามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ให้การต้อนรับ และบรรยายสรุป ณ ห้องประชุมโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

บันทึกการเข้า
หน้า: [1]
  พิมพ์  
 
กระโดดไป: